O PROJEKCIE

Cel projektu

AccountantX – Inteligentny księgowy – automatyzacja procesów księgowych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

Celem projektu jest stworzenie opartego na sztucznej inteligencji Inteligentnego Asystenta Księgowego dedykowanego dla małych i średnich firm oraz biur rachunkowych.

Największy w Polsce model sztucznej inteligencji do klasyfikacji kosztowej faktur zgodnie z polskim prawem

W ramach projektu AccountantX został zbudowany największy w Polsce model sztucznej inteligencji, który automatyzuje proces klasyfikacji kosztowej i dekretacji faktur zakupu.

 • Model powstał na bazie realnych 500.000 dokumentów, zaksięgowanych przez kilkuset księgowych w 20 różnych systemach księgowych.
 • Model został wytrenowany na ponad 3700 planach kont oraz 5300 książek przychodów i rozchodów oraz danych pochodzących z film różnej wielkości, wszystkich branż i wszystkich województw. 
 • Model został opracowany na bazie analizy historycznych księgowań w firmach, analizy typowych operacji gospodarczych, analizy polityki rachunkowości oraz różnych parametrów decydujących o procesie księgowania dokumentów

AccountantX AI jest specjalistycznym modelem sztucznej inteligencji, który może zostać wykorzystany w procesie księgowania faktur zakupu w każdej polskiej firmie, niezależnie od jej wielkości, branży i posiadanego systemu ERP.  

Inteligentna analiza treści faktury "okiem księgowego" i wyznaczanie sposobu dekretacji księgowej

AccountantX analizuje treść każdej faktury pod kątem:

 • wystawcy faktury oraz jego branży 
 • nabywcy faktury i kontekstu biznesowego nabywcy – w tym polityki rachunkowości, gospodarki magazynowej, zasad księgowania funkcjonujących w firmie i innych czynników
 • pozycji faktury – jej treści, wartości, kodów produktowych GTU, CN, PKWiU
 • informacji dodatkowych na fakturze – np. numeru rejestracyjnego, numeru umowy, dopisków
 • celu zakupu związanego z fakturą
Na tej podstawie tych informacji i przy użyciu dedykowanego modelu sztucznej inteligencji umożliwia:  

 • wyznaczenie tematu dla każdej pozycji faktury – czyli określenie przedmiotu zakupu (rodzaj produktu lub usługi)
 • wyznaczenie kategorii księgowej dla każdej pozycji faktury – czyli określenie sposobu zaksięgowania tej pozycji w oparciu o temat faktury oraz kontekst biznesowy firmy (branża, rodzaj prowadzonej działalności, polityka rachunkowości, prowadzenie gospodarki magazynowej oraz specyficzne dla danej firmy reguły postępowania w procesie dekretacji faktur)
 • automatyczne dobranie właściwej dekretacji dla każdej faktury – w aspekcie konta księgowego, zaliczenia zakupu w koszty uzyskania przychodów, odliczenia VAT, wyznaczenia rejestru VAT
 • dobrania dodatkowych znaczników oraz dodatkowych ostrzeżeń dla użytkownika 

Wykorzystanie modelu AccountantX w dowolnym systemie księgowym

AccountantX umożliwia pełną automatyzację procesu księgowego w firmach rozliczanych na księgach handlowych oraz podatkowej książce przychodów i rozchodów, w oparciu o dowolny system księgowy.  Model umożliwia klasyfikację kosztową faktur zakupu dwóch rodzajów:

 • faktury pobrane z Krajowego Systemu e-Faktur (XML) – faktury w postaci ustrukturyzowanej, które po pobraniu z systemu KSeF zostają poddane automatycznej dekretacji przez AccountantX i są wprowadzane do systemu ERP już z danymi księgowymi
 • faktury odczytane ze skanów w procesie digitalizacji (PDF/OCR) – proces digitalizacji faktur może być procesem realizowanym przez dowolny system wykorzystywany przez klienta lub też usługą dodatkową z naszej strony.

Faktury mogą pochodzić z dowolnego systemu księgowego lub systemu obiegu dokumentów. Integracja odbywa się poprzez dedykowane API  i działa w tle dla użytkownika. Finalnie księgowy otrzymuje dokument wraz ze wskazaną kategorią księgową oraz wyznaczoną na podstawie tej kategorii dekretacją (konto księgowe, rejestr vat, odliczenie vat, rejestr VAT).

AccountantX zapewnia automatyczną klasyfikację kosztową faktur zakupu z poprawnością 80%.
Oznacza to, że 80% dokumentów, przetworzonych przez AccountantX uzyska prawidłową dekretację faktury. Warunkiem osiągnięcia tego wskaźnika jest przekazanie danych faktury z prawidłowymi danymi (dane o kontrahencie, pozycjach, kwotach, kodach towarowych oraz inne pola dodatkowe występujące na fakturze, które mają wpływ na proces księgowania).

Odporność modelu na zmiany przepisów podatkowych

Model AccountantX łączy w sobie dwa elementy:

 • sztuczną inteligencję – głębokie sieci neuronowe, które pozwalają na podstawie danych pozycji faktury wyznaczyć “temat” tej faktury – czyli co zostało zakupione
 • zestaw reguł, które pozwalają wyznaczyć sposób księgowania na podstawie tematu faktury i kontekstu danej firmy oraz aktualnych przepisów podatkowych

AccountantX posiada ponad 120 predefiniowanych reguł księgowych, które odpowiadają bieżącym przepisom podatkowym. W przypadku zmiany tych przepisów następuje zmiana reguł i proces księgowy zostaje dostosowany do zmian – bez konieczności “przeuczania” całego modelu sztucznej inteligencji.

Dostosowanie do indywidualnych procesów księgowych firmy

Model AccountantX dostarczany jest z gotowymi regułami księgowymi, które decyduję o typowych sposobach dekretacji faktur zakupu. Dodatkowo każda firma może wprowadzić własne reguły, które zmienią zasady dekretacji oraz dopasują sposób pracy modelu do własnej specyfiki czy branży. Dzięki temu ten sam uniwersalny model AI można w szybki sposób dostosować do procesów księgowych w dowolnej firmie.  

Korzyści dla biznesu z wykorzystania AccountantX

 • zmniejszenie czasu i kosztów księgowania faktur – automatyczne przypisywanie dekretów księgowych na podstawie analizy treści faktur 
 • wykorzystanie zmian jakie wprowadza Krajowy System e-Faktur – każda faktura VAT będzie posiadać dane, bez konieczności odczytywania skanu – dzięki czemu w połączeniu z AccountantX proces dekretacji będzie w 80% możliwy do zautomatyzowania
 • uwolnienie czasu księgowych na realizację bardziej złożonych zadań księgowych, analizę trudniejszych przypadków, czytanie zmian w przepisach podatkowych
 • zmiana modelu księgowego na model „real-time-accounting” – dzięki czemu możliwe będzie szybsze raportowanie i analiza danych finansowych
 • szybsze i skuteczniejsze podejmowanie decyzji biznesowych w oparciu o aktualne dane finansowe

Beneficjent

Columb Technologies S.A. – operator Platformy Taxxo oraz największej niezależnej sieci partnerskich biur rachunkowych. 

Wartość projektu

Łączna wartość projektu: 4 476 900

Wartość dofinansowania – wkład Funduszy Europejskich: 3 424 030

Finansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Działanie: NCBIR 1/1.1.1/2021 – Szybka ścieżka